1-6-22 JV Navy v McKinney1-8-22 JV Gold v JJ Pearce2-15-22 JV Gold v McKinney2-15-22 JV Navy v West Mesquite3-23 Varsity v Cleburne4-9 Varsity v Frisco Wakeland