2021/2/23 Gold v FM Marcus2021/2/26 Navy v Royse City2021/3/2 Gold v FM Marcus2021/3/2 Navy v Forney2021/3/12 Gold v Mansfield2021/3/12 Navy v W Mesquite