2-9-24 JV Gold v McKinney Boyd2-9-24 JV Navy v Irving3-5-24 JV Gold v McKinney Boyd3-5-24 JV Navy v Irving MacArthur